Serratiopeptidase/ Etoricoxib Tablet
  • Serratiopeptidase/ Etoricoxib Tablet
  • θˆι›·θ‚½ι…Ά/ δΎζ‰˜θ€ƒζ˜”η‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Serratiopeptidase/ Etoricoxib Tablet

Serratiopeptidase/ Etoricoxib combination medicine is used for the treatment and elevation of pain. Serratiopeptidase/ Etoricoxib is used for muscle aches, bones and joint pain and swelling. headache and migraine pains and other conditions as well. Serratiopeptidase/ Etoricoxib prevents the release of prostaglandins which are the main cause of pain
US Brand Name
Generic Name Serratiopeptidase/ Etoricoxib
Other Brand Name Nucoxia SP
Packing 10
Manufacturer Zydus Cadila
Form Tablet
Strength Serratiopeptidase 10 mg/ Etoricoxib 60 mg
Country India

  • 30 tabs Serratiopeptidase 10 mg/ Etoricoxib 60 mg $29.70
Available online

Customers also bought

< >

1 1

Similar Product

< >

1 1 1

Details

Serratiopeptidase

Uses

Serratiopeptidase works in the treatment of reducing inflammation and swelling.

How it Works

Serratiopeptidase is an enzyme. Serratiopeptidase works by reducing inflammation associated with imflammatory conditions, and also reducing the pain experienced. Serratiopeptidase can also work as a natural antibiotic and be used to treat bacterial infections, particularly those linked to the respiratory system such as bronchitis.

Common Side effects

Patients who take Serratiopeptidase may suffer from such side effects;

Nausea,
Vomiting,
Diarrhoea

Etoricoxib

Uses

Etoricoxib is used as a pain reliever in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, gout, arthralgia, myalgia, pain during menstruation and post operative pain.

How it Works

Etoricoxib is known as an Anti-inflammatory painkiller. Etoricoxib is also known as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Etoricoxib works by easing pain and swelling causing inflammation. Etoricoxib works by blocking the effect cyclo-oxygenase-2 (COX-2) enzyme. This enzyme helps to make other chemicals, called prostaglandins, in the body. Some prostaglandins are produced at sites of injury or damage, and cause pain and inflammation. Etoricoxib works By blocking the effect of COX-2 enzymes, fewer prostaglandins are produced, which means pain and inflammation are eased.

Common Side effects

Some of the potential side effects of Etoricoxib can include the symptoms below;

Abdominal pain,
Palpitations,
Constipation,
Edema,
Diarrhoea,
Dyspepsia,
Nausea,
Vomiting,
Headache,
Heartburn,
Gastric,
Dizziness,
Increased blood pressure,
Flatulence.