Home / Diabetes

Diabetes

Diapride M, Glimepiride / Metformin

1 mg / 500 mg, 2 mg / 500 mg
$8.16-$14.77

Glimcip, Glimepiride

1 mg, 2 mg
$2.80-$4.50

Diapride, Glimepiride

1 mg, 2 mg
$2.91-$4.61

Prandial MD, Voglibose

0.2 mg, 0.3 mg
$5.00-$6.50

Voglinorm, Voglibose

0.2 mg, 0.3 mg
$5.66-$7.60