My Cart:
0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

All product prices are in US dollars.

Gastric

 • Somac

  Somac

  Generic Name: Pantoprazole
  Form: Tablet
  Strength: 20mg, 40mg
  $42.90-$82.20
 • Rabeprazole Injection

  Rabeprazole Injection

  Generic Name: Rabeprazole
  Form: Vial
  Strength: 20mg
  $3.19
 • Digusil MPS

  Digusil MPS

  Generic Name: Aluminium hydroxide/ Dimethicone/ Magnesium hydroxide/ Magnesium Aluminium Silicate Hydrate
  Form: Tablets
  Strength: Aluminium hydroxide 250mg/ Dimethicone 50mg/ Magnesium hydroxide 250mg/ Magnesium Aluminium Silicate Hydrate 50mg
  $0.85
 • Gastracid Liquid

  Gastracid Liquid

  Generic Name: Simethicone Emulsion/ Calcium Carbonate/ Magnesium Hydroxide/ Magnesium Trisilicate
  Form: Liquid
  Strength: Simethicone Emulsion 30% 83mg/ 5ml/ Calcium Carbonate 400mg/5ml/ Magnesium Hydroxide 120mg/5ml/ Magnesium Trisilicate 50mg/5ml
  $6.23
 • Aciloc, Ranitidine

  Aciloc, Ranitidine

  Generic Name: Ranitidine
  Form: tablet
  Strength: 150mg, 300mg
  $7.80-$7.84
 • Debridat, Trimebutine

  Debridat, Trimebutine

  Generic Name: Trimebutine
  Form: tablet
  Strength: 100mg
  $7.20
 • Azulene Granules

  Azulene Granules

  Generic Name: Azulene
  Form: Granules
  Strength: 2.01mg/Sachet
  $11.90
 • Alsarex

  Alsarex

  Generic Name: Kamadudha rasa, Sutashekhara rasag, Pravala pishti, Apamarga kshara, Jaharmohar pishti, Jatammsi, Jeeraka, Kapardika bhasma, Mukta shukthi bhasma, Shankha basma, Yashada bhasma
  Form: Tablet
  Strength: Kamadudha rasa - 50mg, Sutashekhara rasa - 50 mg, Pravala pishti - 20 mg, Apamarga kshara - 10 mg, Jaharmohar pishti - 10 mg, Jatammsi - 10 mg, Jeeraka - 10 mg, Kapardika bhasma - 10 mg, Mukta shukthi bhasma - 10 mg, Shankha basma - 10 mg, Yashada bhasma - 10 mg
  $24.27-$60.27
 • Himalaya Trikatu

  Himalaya Trikatu

  Generic Name: Trikatu (Bhava Prakasha)
  Form: Capsule
  Strength: 125mg
  $9.90
 • Digene Cola Flavor

  Digene Cola Flavor

  Generic Name: Dried Aluminium Hydroxide Gel/ Magnesium Alminium Silicate Hydrate/ Magnesium Hydroxide/ Simethicone
  Form: Tablets
  Strength: Dried Aluminium Hydroxide Gel 300mg/ Magnesium Alminium Silicate Hydrate 50mg/ Magnesium Hydroxide 25mg/ Simethicone 25mg
  $0.85
 • Lan, Lansoprazole

  Lan, Lansoprazole

  Generic Name: Lansoprazole
  Form: Capsule
  Strength: 30mg
  $6.92-$63.81
 • Rapeed L, Levosulpiride/ Rabeprazole

  Rapeed L, Levosulpiride/ Rabeprazole

  Generic Name: Levosulpiride/ Rabeprazole
  Form: Capsule
  Strength: Levosulpiride 75mg/ Rabeprazole 20mg
  $16.85
 • Eldicet, Pinaverium Bromide

  Eldicet, Pinaverium Bromide

  Generic Name: Pinaverium Bromide
  Form: Tablet
  Strength: 50mg
  $9.85
 • Digene Oral Gel

  Digene Oral Gel

  Generic Name: Aluminium Hydroxide/ Magnesium Hydroxide/ Simethicone/ Sodium Carboxymethylcellulose
  Form: Oral Gel
  Strength: (Each 10ml contains) Aluminium Hydroxide 830mg/ Magnesium Hydroxide 185mg/ Simethicone 50mg/ Sodium Carboxymethylcellulose 100mg
  $7.08-$10.69
 • Citro-Soda Effervescent Granules

  Citro-Soda Effervescent Granules

  Generic Name: Sodium Bicarbonate/ Sodium Citrate/ Citric Acid/ Tartaric Acid
  Form: Granules
  Strength: Sodium Bicarbonate 44.03%/ Sodium Citrate 15.75%/ Citric Acid 17.88%/ Tartaric Acid 22.25%
  $1.15